Duminica Înmulțirii pâinilor – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

inmultirea_painilor14, 13-14: Dar, aflând, mulţimile, au venit după El, pe jos, din cetăţi Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor.

Credinţă arată noroadele, de vreme ce, ducându-Se lisus, mulţimile merg după El. De aceea şi primesc vindecările, ca plată a credinţei, câci merge „după El, pe jos” şi fără de hrană, toate acestea sunt lucruri (fapte) ale credinţei.

 

14, 15-16: Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor, ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare lisus însă le-a răspuns N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce

Ucenicii sunt (şi se arată] iubitori de oameni, că poartă de grijă norodului şi din această pricină nu vor să-i lase să flămânzească. Dar ce zice Mântuitorul? „Daţi-le voi să mănânce”. Iar aceasta n-o zice ca şi cum tui ar fi cunoscut câtă era sărăcia Apostolilor – să nu fie! -ci, pentru ca, zicând ei că nu au ce să le dea, să se arate că de nevoie a venit spre a face minune şi nu pentru iubirea de slavă.

 

14 17-19-: Iar ei l-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti Şi El a zis. Aduceţi-Mi-le aici. Şi, poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la Cer, a binecuvântat

„Aduceţi pâinile aici la Mine, căci, măcar deşi este seară şi locul este pustiu, Eu, Făcătorul vremilor, de faţă sunt, căci «Cel Ce dă hrană la tot trupul», Eu sunt”.

Deci ne învăţăm de aici că măcar şi puţine de avem, se cuvine să le cheltuim întru iubirea de străini, pentru că şi Apostolii puţine având, le-au dat mulţimilor; şi după cum acele puţine s-au înmulţit, aşa şi ale tale. cele puţine, se vor înmulţi.

Iar El pune poporul să stea jos pe iarbă, pentru a ne învăţa smerenia, ca astfel şi noi nu pe paturi şi pe aşternuturi de mult preţ să ne odihnim.

Apoi priveşte „la Cer” şi blagosloveşte pâinile, poate adică, şi ca să încredinţeze că nu este potrivnic lui Dumnezeu, ci că de la Tatăl a venit şi din Cer. încă şi ca să ne înveţe pe noi când venim la masă, [mai] întâi să mulţămim şi [abiaj apoi să mâncăm.

 

14,19b-21: Şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. (20) Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. (21) Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Le dă ucenicilor pâinile, pentru ca să-şi amintească pururea minunea şi s-o pomenească mereu în mintea lor, măcar că ei îndegrab au uitat-o. Şi să nu socoteşti că după nălucire a făcut minunea, de aceea rămân prisosinţe („fărâmituri”]!

Şi sunt „douăsprezece coşuri” cu „fărâmituri”, pentru ca şi luda să poarte un coş şi să nu cadă întru păcatul vinderii Lui, ţinând minte minunea

Şi înmulţeşte şi pâinile şi peştii, ca să arate că El este Făcătorul pământului şi al mării şi că cele ce mâncăm in fiecare zi de la El sunt date şi de Dânsul sunt înmulţite.

Iar în pustie face această minune, ca să nu creadă cineva că au fost acestea cumpărate din vreun oraş de prin preajmă. Astfel Ie înţelegem după chipul istoric

Iar după înalta înţelegere, învaţă că, de vreme ce Irod – mintea cea trupească şi de piele a iudeilor, că aşa se tâlcuieşte „Irod” – a tăiat capul lui loan, care este cap al Proorocilor, n-a crezut [Irod] celor care l-au proorocit pe Hristos, pentru aceea pleacă de la ei Iisus „în Ioc pustiu” – adică la neamuri, care erau „pustii” de Dumnezeu şi tămăduieşte pe cei bolnavi cu sufletul şi apoi îi şi hrăneşte pe aceştia. Că de nu ne va ierta nouă păcatele şi nu ne va vindeca bolile prin Botez, nu ne hrăneşte pe noi cu împărtăşirea preacuratelor Taine, fiindcă cel ce nu este botezat nu se împărtăşeşte.

Iar „[ca la] cinci mii de bărbaţi” erau, pentru că rău boleau la cele cinci simţiri, care se şi vindecă prin cele „cinci pâini”. Că, de vreme ce cele cinci simţiri boleau [erau bolnave], câte sunt rănile, atâtea şi emplasturile [leacurile].

Iar „doi peşti” sunt cuvintele pescarilor: un „peşte” Evanghelia, alt „peşte” Apostolul:.

Alţii prin „cinci pâini” au înţeles cele cinci cărţi ale lui Moise: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul.

Şi cele „douăsprezece coşuri” care au fost ridicate şi purtate de Apostoli arată că pe toate câte noi nu putem să le mâncăm – adică să le înţelegem – pe acestea Apostolii le-au purtat şi le-au înţeles.

Şi spune „afară de femei şi de copii”, pentru că se cere de la creştin să nu aibă nimic copilăresc sau femciesc şi nebărbătesc [într-însul].

 

14. 22: Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

Despărţirea cea cu anevoie a ucenicilor a arătat-o în chip umbrit, zicând: „a silit” -, căci ei voiau pururea împreună cu F.1 să fie. Şi sloboade noroadele, nevrând să le ducă după El, ca să nu Se pară iubitor de slavă deşartă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste taguri și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>