Vindecarea slugii sutaşului – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

vindecarea-slugii-sutasului

8,5: Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând.    

Nici acesta nu s-a suit în munte, ca să nu împiedice [curme] învăţătura şi este acelaşi sutaş despre care vorbeşte şi Luca (Luca 7,2-3). Iar dacă Luca spune că a trimis soli la Iisus, aceasta nu se împotriveşte lui Matei care zice că însuşi sutaşul a venit, căci se putea şi ca să fi trimis pe alţii înainte, iar după aceea, stăruind primejdia asupră-i, însuşi să fi venit şi să fi zis:

8, 6-7: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit.

Vindecarea slugii sutaşului – Sfântul Ioan Gură de Aur – Comentar la Evanghelia de la Ioan

duminica_a_iv-a_dupa_rusalii_-_vindecarea_slugii_sutasului_3
OMILIA 80

„Acestea a grăit lisus şi, ridicînd ochii Săi spre cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslaveasca”(Cap. 17, Vers.1- Vers.5).

  1. Sf. Gură de Aur îi ruşinează pe Arieni şi pe Anomei care negau divinitatea lui lisus Hristos.
  2. Fiul este la fel Dumnezeu ca şi Tatăl.
  3. Noi vom lua parte la slava lui lisus Hristos după măsura noastră, după credinţa noastră şi după faptele noastre.

Cuvânt la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – Sf.Ioan Gura de Aur

1„Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt ; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar”(I Corinteni 15, 10)

Cuvânt de laudă Apostolului Pavel

Ce este omul, cât de mare este nobleţea firii noastre şi de câte virtuţi mari este capabilă această făptură -omul – nimeni nu a arătat mai bine decât Apostolul Pavel.

El stă acum de faţă cu glas mare spre a răpune pe toţi pârâşii firii, spre a apăra pe alcătuitorul firii, spre a ne încuraja la fapta cea bună şi spre a astupa gura clevetitorilor care mint, spunând că firea omenească nu este capabilă de nici un bine.…

Omilia 28 – La prăznuirea Sfinţilor Petru şi Pavel Cununa Apostolilor – Sf.Grigorie Palama

41.Pomenirea fiecăruia dintre sfinţi, în ziua de sărbătoare rânduită, este un prilej de mare bucurie, comună poporului şi cetăţii, supuşilor şi dregătorilor, fiind aducătoare de mare folos duhovnicesc.

Căci, precum spune înţeleptul Solomon, „pomenirea cuviosului cu laude şi lauda dreptului bucură poporul” (Pilde 10:7). Şi aşa cum noaptea se aprind făcliile şi luminează spre folosul şi bucuria tuturor celor de faţă, tot aşa şi viaţa bine-plăcută lui Dumnezeu şi sfârşitul cel fericit pe măsură, şi harul dăruit acestora pentru curăţia vieţii lor, asemenea unei făclii luminoase prezente în mijlocul nostru prin pomenire, aduce celor adunaţi, deopotrivă, înţelepciunea duhovnicească şi tot folosul.…

Predică la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel ( 29 iunie ) – Pr.Cleopa Ilie

2În tot pămîntul a ieşit vestirea lor şi la margimile lumii cuvintele lor (Psalm 18, 4)

Iubiţi credincioşi,
Sfînta noastră Biserică prăznuieştre astăzi pomenirea Sfinţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, cei dintîi pe scaun şezători şi propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos. Cine dintre fiii Bisericii noastre nu a auzit de numele lor? Cine nu a citit cît de puţin despre viaţa lor? Cine nu s-a îndulcit de învăţăturile lor cele folositoare de suflet care se citesc şi se cîntă în toate zilele prin sfintele biserici?…

Despre grijile vietii – Tâlcuirea Sfântului Teofilact

sermon-on-the-mount26, 22-23: Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. (23) Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult!                      

Aceasta zic [Domnul]: „Dacă îţi vei pironi mintea la grija pentru avuţie, ai stins «lumina», ai întunecat sufletul. După cum şi «ochiul curat», adică sănătos, luminează trupul, iar de este «rău», adică bolnăvicios [bolnav], îl întunecă, aşa şi mintea se orbeşte de grijă.…

Duminica a 3-a dupa Rusalii (Despre grijile vietii) – Sf.Nicolae Velimirovici

duminica_a_iii-a_dupa_rusalii_-_despre_grijile_vietii_2

Necunoaşterea, grija şi deznădejdea stau ca un bici întreit deasupra capului oricui Îl uită şi-l leapădă pe Dumnezeu, Ziditorul său. Căci cu cât adună mai multe cunoştinţe mărunte, cu atât simte că ştie mai puţin; cu cât grămădeşte mai multă bogăţie, cu atât se simte mai sărac; cu cât caută mai multă fericire, cu atât se cufundă mai adânc în întunericul deznădejdii.

Ştiţi, oare, cine sânt cei mai mari neştiutori? Sânt oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu.…

Predică la Naşterea Sfantului Ioan Botezătorul ( 24 iunie ) – PR.CLEOPA ILIE

0Amin zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei, unul mai mare ca Ioan Botezătorul (Matei 11, 11) 

Iubiţi credincioşi,

Apropiindu-se zorile mîntuirii neamului omenesc şi Hristos, Soarele dreptăţii, voind a veni pe pămînt pentru mîntuirea neamului omenesc din robia diavolului, mai înainte de lumină a răsărit luceafărul cel înaintemergător, dumnezeiescul şi marele Prooroc Ioan Botezătorul.

Minunată şi binevestită de Arhanghelul Gavriil i-a fost naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul, după cum şi trăirea lui pe pămînt i-a fost îngerească şi mai presus de om.…

Predică la Duminica a II-a după Rusalii ( Despre chemarea lui Dumnezeu ) – PR.CLEOPA ILIE

duminica-sfintilor-romani-acatist-2Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni (Matei 4, 19)

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, cînd Sfînta Evanghelie vorbeşte de chemarea celor dintîi ucenici ai lui Hristos, am socotit de cuviinţă să vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor.

Să ştiţi că chemarea lui Dumnezeu este de multe feluri şi cu multe planuri dumnezeieşti. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toţi cînd zice: Întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi mîntuiţi, voi cei ce locuiţi cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului.…

Predica Duminica a doua dupa Rusalii ( a Sfintilor Romani; Chemarea primilor Apostoli) – Sfantul Nicolae Velimirovici

duminica_sfintilor_romani_3
Iar Iisus, umblând pe lângă marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. De acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat.